Soutěž ke Světovému dni jízdního kola 2024

Ferdus s.r.o.

Vyhlašujeme víkendovou soutěž ke Světovému dni jízdního kola. Odpovězte na FB do komentářů na otázku: "Kolik montážních pák obsahuje opravná sada FERDUS VELO+?", k tomu klasicky sledovat, sdílet, sdílet, sdílet a lajkovat. Výsledek vyhlásíme v pondělí, 10. června 2024.

Hrajeme o velký cyklo balíček v hodnotě 1400 Kč.

Pravidla pro spotřebitelskou soutěž „Soutěž ke Světovému dni jízdního kola 2024“

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) spotřebitelské soutěže „Soutěž ke Světovému dni jízdního kola 2024“ (dále jen „soutěž“).

I. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Ferdus, s r.o., IČ 01911848 (dále jen „pořadatel“).

II. Termín a místo konání soutěže

2.1. Soutěž začíná vyhlášením na facebookovém profilu pořadatele dne 7. 6. 2024, a to publikováním soutěžního příspěvku oznamujícího tuto soutěž (dále jen „příspěvek“).

2.2. Soutěž končí 10. 6. 2024 ve 12:00 hodin.

2.3. Místní působnost soutěže: Česká republika.

III. Základní podmínky soutěže

3.1. Základní podmínky účasti v soutěži jsou:
- zareagovat na příspěvek, který bude obsahovat soutěžní otázku: Kolik montážních pák obsahuje opravná sada FERDUS VELO+? (dále jen „soutěžní otázka“), a to formou komentáře s odpovědí na soutěžní otázku (dále jen „soutěžní komentář“),
- označit příspěvek jako „To se mi líbí“,
- příspěvek sdílet,
- označit jako „To se mi líbí“ facebookový profil pořadatele.

3.2. Jiný způsob zapojení není přípustný.

IV. Účastníci a další podmínky účasti v soutěži

4.1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 16 let s trvalým pobytem na území České republiky.

4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnance pořadatele a jejich blízcí rodinní příslušníci.

4.3. Ze soutěže budou vyloučeni účastníci, jejichž soutěžní komentáře:
- budou obsahovat prvky násilí či jiné nevhodné prvky,
- budou porušovat, či by mohly porušovat práva třetích osob, či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
- by mohly poškodit pověst či dobré jméno pořadatele,
- které budou v rozporu s těmito pravidly,
- které budou jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.

4.4. Vyloučeni ze soutěže budou rovněž účastníci, jejichž facebookové uživatelské účty jsou založeny nebo provozovány v rozporu s podmínkami společnosti Facebook.

4.5. Komentáře neodpovídající podmínkám uvedeným v bodu 3.1. těchto pravidel nebudou považovány za soutěžní.

4.6. Účastník soutěže může poslat pouze jeden soutěžní komentář, jakýkoliv další soutěžní komentář (druhý, třetí atd.) bude ze soutěže vyřazen.

V. Výherci, výhry v soutěži a předání výhry

5.1. Výhercem se stává účastník, jehož soutěžní komentář bude obsahovat správnou odpověď na soutěžní otázku. Tímto není nijak dotčena povinnost dodržet všechny podmínky uvedené v bodu 3.1. Nebude-li ani jeden soutěžní komentář obsahovat správnou odpověď na soutěžní otázku, stává se výhercem účastník, jehož soutěžní komentář je správné odpovědi na soutěžní otázku nejblíže. V případě více správných odpovědí nebo více odpovědí, které jsou správné odpovědi nejblíže, rozhoduje o výherci los.

5.2. Výherce oznámí pořadatel nejpozději do pěti dnů od ukončení soutěže na svém facebookovém profilu, a to formou samostatného příspěvku, kde uveřejní jméno výherce. Účastník soutěže tímto uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním svého jména.

5.3. Výherce bude nejpozději do deseti dnů od ukončení soutěže kontaktován prostřednictvím facebookové soukromé zprávy a vyzván, aby poskytl osobní údaje v rozsahu potřebném pro účely možnosti doručení výhry. V případě, že výherce neodpoví do 48 hodin od zaslání zprávy, jeho výhra propadá pořadateli soutěže, který s ní může naložit dle svého uvážení.

5.4. V soutěži je celkem jedna výhra skládající se z následujících částí:
- Opravná sada BIKE speed, 2 ks, kód 5.10
- Opravná sada VELO+, 2 ks, kód 5.22
- Opravná sada VELO, 5 ks, kód 5.11
- Opravná sada VELO mini, 5 ks, kód 5.12
- Opravná sada SPURT, 5 ks, kód 5.13
- Opravná sada BIKE tubeless, 5 ks, kód 5.14
- Čepička ventilu GP-02 (V-85), 10 ks, kód 11.05
- Čepička ventilu V-86 Galus, 10 ks, kód 11.06
- Hustící hadička VELO PW1 nástrčná, 1 ks, kód 11.51
- Hustící hadička PW5 s jehlou balónová, 1 ks, kód 11.52
- Hustící hadička VELO PW2 s otočnou hlavou, 1 ks, kód 11.53
- Hustící hadička GALUS PH5 pro galuskové ventily, 1 ks, kód 11.54
- Hustící hadička MOTO PW4 s otočnou hlavou, 1 ks, kód 11.55
- Hustící hadička AUTO PH2 (V-1200/8), 1 ks, kód 11.57
- Hustící hadička AUTO PH1 (V-1200/6), 1 ks, kód 11.89
- Hustící hadička MOTO PW3 s otočnou hlavou a kuličkou, 1 ks, kód 11.121

(Uvedené kódy odpovídají produktovému zařazení na e-shopu http://www.ferdus.cz.)

5.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže či osoby z takového jednání důvodně podezřelé, mohou být ze soutěže vyřazeny. I pokud taková osoba splní podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5.6. V případě neúplně, nesprávně, nebo nepravdivě zadané adresy, na kterou nebude možné výherci výhru doručit, propadá výhra pořadateli, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

5.7. Pořadatel neručí za poškození či nedoručení zásilky způsobené doručovatelem výhry.

VI. Zpracování osobních údajů

6.1. Všechny osobní údaje předané pořadateli budou zpracovány pořadatelem jako správcem, a to pouze pro účely předání výhry výherci soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherce do předání výhry výherci. Právním základem pro zpracování osobních údajů je zejména to, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, kterými je umožnění pořádání spotřebitelské soutěže v souladu s těmito pravidly a odevzdání výhry výherci, resp. splnění závazků podle těchto pravidel vyplývající pro pořadatele vůči účastníkům a výherci.

6.2. Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného rozhodování a ani profilování.

6.3. Každý účastník má jako subjekt údajů následující práva:
- právo na svobodný přístup k informacím, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
- právo na omezení zpracování osobních údajů,
- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu,
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, v případě porušení práv účastníka, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

VII. Další podmínky

7.1. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní či správní cestou je vyloučeno.

7.2. Účastník nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána.

7.3. Výherce nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění.

7.4. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

7.5. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky, a to po celou dobu konání soutěže i bez udání důvodu a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách http://www.ferdus.cz/. Pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků.

7.6. V případě rozporu mezi zněním zkrácených pravidel, uvedených v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto pravidel, má přednost znění těchto pravidel.

Chropyně, 7. 6. 2024

Ferdus, s.r.o.
pořadatel