Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.

Více informací

Svatovalentýnská soutěž

Ferdus s.r.o.

Blíží se Svatý Valentýn, svátek pro zamilované. Mít někoho nebo něco rád se nám líbí, proto jsme se rozhodli vyhlásit soutěž a podpořit všechny ty, kteří myslí na své automobilní mazlíčky.

Pravidla pro spotřebitelskou soutěž „Sv. Valentýn 2021“

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) spotřebitelské soutěže „Sv. Valentýn 2021“ (dále jen „soutěž“).

I. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Ferdus, s r.o., IČ 01911848 (dále jen „pořadatel“).

II. Termín a místo konání soutěže

2.1. Soutěž začíná vyhlášením na facebookovém profilu pořadatele dne 8. 2. 2021, a to publikováním soutěžního příspěvku oznamujícího tuto soutěž (dále jen „příspěvek“).

2.2. Soutěž končí 14. 2. 2021 ve 12:00 hodin.

2.3. Místní působnost soutěže: Česká republika.

III. Základní podmínky soutěže

3.1. Základními podmínkami účasti v soutěži je:
- zareagovat na příspěvek soutěžním komentářem s přiloženou fotografií dopravního prostředku (dále jen „soutěžní komentář“),

3.2. Jiný způsob zapojení není přípustný.

IV. Účastníci a další podmínky účasti v soutěži

4.1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 16 let (mladší pouze v případě, že její účast v soutěži byla schválena osobou, která vykonává vůči ní rodičovskou odpovědnost) s trvalým pobytem na území České republiky.

4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnance pořadatele a jejich blízcí rodinní příslušníci.

4.3. Ze soutěže budou vyloučeni účastníci, jejichž soutěžní komentáře:
- budou obsahovat prvky násilí či jiné nevhodné prvky,
- budou porušovat, či by mohly porušovat práva třetích osob, či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
- by mohly poškodit pověst či dobré jméno pořadatele,
- které budou v rozporu s těmito pravidly,
- které budou jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.

4.4. Vyloučeni ze soutěže budou rovněž účastníci, jejichž facebookové uživatelské účty jsou založeny nebo provozovány v rozporu s podmínkami společnosti Facebook.

4.5. Komentáře neodpovídající podmínkám uvedeným v bodu 3.1. těchto pravidel nebudou považovány za soutěžní.

4.6. Účastník soutěže může poslat pouze jeden soutěžní komentář, jakýkoliv další soutěžní komentář (druhý, třetí atd.) bude ze soutěže vyřazen.

V. Výherci, výhry v soutěži a předání výhry

5.1. Výhercem se stává účastník, jehož soutěžní komentář získá nejvíce označení „To se mi líbí“.

5.2. Výherce oznámí pořadatel dne 15. 2. 2021 na svém facebookovém profilu, a to formou samostatného příspěvku, kde uveřejní jméno výherce. Účastník soutěže tímto uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním svého jména.

5.3. Výherce bude nejpozději do 20. 2. 2021 kontaktován prostřednictvím facebookové soukromé zprávy a vyzván, aby poskytl osobní údaje v rozsahu potřebném pro účely možnosti doručení výhry. V případě, že výherce neodpoví do 48 hodin od zaslání zprávy, jeho výhra propadá pořadateli soutěže, který s ní může naložit dle svého uvážení.

5.4. V soutěži je celkem jedna výhra skládající se z následujících částí:
- Pěnový aktivní čistič, 1 ks, kód 14.05
- Oživovač – čistič plastů, 1 ks, kód 14.20
- Čistič palubních desek – citron, 1 ks, kód 14.24
- Lešticí šampon s voskem 500 ml, 1 ks, kód 14.95
- Čistič skel 500 ml, 1 ks, kód 14.94
- Tyre Black 1 l, 1 ks, kód 9.26
- Speciální čistič disků S 800 ml, 1 ks, kód 9.25
- Opravná sada BRTK-40 pro osobní bezdušové pneu, 1 ks, kód 8.27
- Magnetická miska – kulatá, 1 ks, kód 10.235

(Uvedené kódy odpovídají produktovému zařazení na e-shopu http://www.ferdus.cz.)

5.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže či osoby z takového jednání důvodně podezřelé, mohou být ze soutěže vyřazeny. I pokud taková osoba splní podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5.6. V případě neúplně, nesprávně, nebo nepravdivě zadané adresy, na kterou nebude možné výherci výhru doručit, propadá výhra pořadateli.

5.7. Pořadatel neručí za poškození či nedoručení zásilky způsobené doručovatelem výhry.

VI. Zpracování osobních údajů

6.1. Všechny osobní údaje předané pořadateli budou zpracovány pořadatelem jako správcem, a to pouze pro účely předání výhry výherci soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherce do předání výhry výherci. Právním základem pro zpracování osobních údajů je zejména to, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, kterými je umožnění pořádání spotřebitelské soutěže v souladu s těmito pravidly a odevzdání výhry výherci, resp. splnění závazků podle těchto pravidel vyplývající pro pořadatele vůči účastníkům a výherci.

6.2. Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného rozhodování a ani profilování.

6.3. Každý účastník má jako subjekt údajů následující práva:
- právo na svobodný přístup k informacím, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
- právo na omezení zpracování osobních údajů,
- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu,
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, v případě porušení práv účastníka, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

VII. Další podmínky

7.1. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní či správní cestou je vyloučeno.

7.2. Účastník nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána.

7.3. Výherce nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění.

7.4. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

7.5. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky, a to po celou dobu konání soutěže i bez udání důvodu a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách http://www.ferdus.cz/. Pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků.

7.6. V případě rozporu mezi zněním zkrácených pravidel, uvedených v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto pravidel, má přednost znění těchto pravidel.

 

Chropyně, 5. 2. 2021

 

Ferdus, s.r.o.
pořadatel

+420 577 103 566